หน้าแรก สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ทำเนียบคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง
นายวัชรพงศ์ ชาวสามทองนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด